Nanopi Neo2には、GPIOが24ピンあるので、これを制御するためのライブラリー(WiringNP)をインストールします。
https://github.com/friendlyarm/WiringNP

pi@NanoPi-NEO2:~$ git clone https://github.com/friendlyarm/WiringNP
pi@NanoPi-NEO2:~$ cd WiringNP/
pi@NanoPi-NEO2:~$ chmod 755 build
pi@NanoPi-NEO2:~$ sudo ./build

pi@NanoPi-NEO2:~$ gpio readall
 +-----+-----+----------+------+---+-NanoPi-NEO2--+------+----------+-----+-----+
 | BCM | wPi |  Name  | Mode | V | Physical | V | Mode | Name   | wPi | BCM |
 +-----+-----+----------+------+---+----++----+---+------+----------+-----+-----+
 |   |   |   3.3V |   |  | 1 || 2 |  |   | 5V    |   |   |
 | 12 |  8 | GPIOA12 | ALT5 | 0 | 3 || 4 |  |   | 5V    |   |   |
 | 11 |  9 | GPIOA11 | ALT5 | 0 | 5 || 6 |  |   | 0v    |   |   |
 | 203 |  7 | GPIOG11 | OUT | 0 | 7 || 8 | 0 | ALT5 | GPIOG6  | 15 | 198 |
 |   |   |    0v |   |  | 9 || 10 | 0 | ALT5 | GPIOG7  | 16 | 199 |
 |  0 |  0 |  GPIOA0 | ALT5 | 0 | 11 || 12 | 0 | OUT | GPIOA6  | 1  | 6  |
 |  2 |  2 |  GPIOA2 | OFF | 0 | 13 || 14 |  |   | 0v    |   |   |
 |  3 |  3 |  GPIOA3 | OFF | 0 | 15 || 16 | 0 | OFF | GPIOG8  | 4  | 200 |
 |   |   |   3.3v |   |  | 17 || 18 | 0 | OFF | GPIOG9  | 5  | 201 |
 | 64 | 12 |  GPIOC0 | ALT4 | 0 | 19 || 20 |  |   | 0v    |   |   |
 | 65 | 13 |  GPIOC1 | ALT4 | 0 | 21 || 22 | 0 | ALT5 | GPIOA1  | 6  | 1  |
 | 66 | 14 |  GPIOC2 | ALT4 | 0 | 23 || 24 | 1 | OUT | GPIOC3  | 10 | 67 |
 +-----+-----+----------+------+---+----++----+---+------+----------+-----+-----+
 | BCM | wPi |  Name  | Mode | V | Physical | V | Mode | Name   | wPi | BCM |
 +-----+-----+----------+------+---+-NanoPi-NEO2--+------+----------+-----+-----+

 +-----+----NanoPi-NEO2 USB/Audio-+----+
 | BCM | wPi |  Name  | Mode | V | Ph |
 +-----+-----+----------+------+---+----+
 |   |   |    5V |   |  | 25 |
 |   |   | USB-DP1 |   |  | 26 |
 |   |   | USB-DM1 |   |  | 27 |
 |   |   | USB-DP2 |   |  | 28 |
 |   |   | USB-DM2 |   |  | 29 |
 |   |   |  IR-RX |   |  | 30 |
 | 17 | 19 | GPIOA17 | OFF | 0 | 31 |
 |   |   | PCM/I2C |   |  | 32 |
 |   |   | PCM/I2C |   |  | 33 |
 |   |   | PCM/I2C |   |  | 34 |
 |   |   | PCM/I2C |   |  | 35 |
 |   |   |    0V |   |  | 36 |
 +-----+-----+----------+------+---+----+

 +-----+----NanoPi-NEO2 Debug UART-+----+
 | BCM | wPi |  Name  | Mode | V | Ph |
 +-----+-----+----------+------+---+----+
 |  4 | 17 |  GPIOA4 | ALT5 | 0 | 37 |
 |  5 | 18 |  GPIOA5 | ALT5 | 0 | 38 |
 +-----+-----+----------+------+---+----+

Pythonを使う時のライブラリー(RPi.GPIO_NP)をインストールします。
https://github.com/friendlyarm/RPi.GPIO_NP

pi@NanoPi-NEO2:~$ sudo apt-get install python3-dev
pi@NanoPi-NEO2:~$ git clone https://github.com/friendlyarm/RPi.GPIO_NP
pi@NanoPi-NEO2:~$ cd RPi.GPIO_NP
pi@NanoPi-NEO2:~$ sudo python3 setup.py install
vi led.py

#!/usr/bin/env python
import RPi.GPIO as GPIO
import time
PIN_NUM = 7
 
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
GPIO.setup(PIN_NUM,GPIO.OUT)
while True:
    GPIO.output(PIN_NUM,True)
    time.sleep(1)
    GPIO.output(PIN_NUM,False)
    time.sleep(1)
pi@NanoPi-NEO2:~$ sudo python3 led.py

pipのインストール方法

pi@NanoPi-NEO2:~$ wget https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py
pi@NanoPi-NEO2:~$ sudo python3 get-pip.py

確認方法

pi@NanoPi-NEO2:~$ pip -V
pip 20.0.2 from /usr/lib/python3/dist-packages/pip (python 3.8)